นวัตกรรมระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ ตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคุรุสภา สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตครู ในช่วงที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะมีโอกาสนำความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานการศึกษาในโรงเรียนและได้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะในวิชาชีพ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมั่นใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีแนวโน้มจะเป็นครูที่ดีในอนาคต

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม กระบวนการฝึกต้องเป็นการฝึกที่ต่อเนื่องและควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี เพื่อนักศึกษาจะได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปทดลองและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง และพร้อมจะเป็นครูที่ดีต่อไป โดยการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้เวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีเวลาเพียงพอที่จะหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งต้องเป็นการฝึกที่ต่อเนื่องทั้งในด้านการสอนและการจัดทำเอกสาร ดังนั้น เพื่อให้งานที่นักศึกษาพัฒนาอยู่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของงานที่ต้องดำเนินการจัดส่งเพื่อรับการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบไปด้วย แฟ้มสะสมงาน แผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้เอกสารทั้งหมดมีความสมบูรณ์ จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมระบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ ตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคุรุสภา สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ออำนวยความสะดวกและความสมบูรณ์ต่อกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู