ผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ผลงาน
1 56003126001 นายเจษฎา มัสเยาะ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 เรียกดูข้อมูล
2 56003126002 นายรอน เสน่หา โรงเรียนวัดเกตุสโมสร เรียกดูข้อมูล
3 56003126015 นายศราวุฒิ วิจิตร โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เรียกดูข้อมูล
4 56003126022 นายปิยาภาส บวรศรีมุกดา โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 เรียกดูข้อมูล
5 56003126023 นายสิรวิชญ์ พิเสม โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด เรียกดูข้อมูล
6 56003126024 นายกฤษดา ทูคำมี โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด เรียกดูข้อมูล
7 56003126046 นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เรียกดูข้อมูล
8 56003126048 นางสาวเหมือนฝัน แสงเงิน โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เรียกดูข้อมูล
9 56003126062 นายธนากร สีทองเพีย โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม เรียกดูข้อมูล
10 56003126068 นางสาวรัชนก นากเกิด โรงเรียนวัดไผ่ดำ เรียกดูข้อมูล